agChat V1.0d

FlashMX 2004 / PHP / MySQL based chat system