Arriva Symfony 1.0

Rilasciata la versione stabile del framework Symfony.