IntelliSense in VS2008 per jQuery

Una hotfix per abilitare l’intellisense di jQuery in VS2008 SP1

I Video di HTML.it

API Authentication with OAuth 2 in the Cloud