Hot-fix per Visual Studio 2008

Hot-Fix per Visual Studio 2008: soluzione immediata di nug e malfunzionamenti.